ແຜນພັດທະນາ ປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

[Public] ບົດສະເຫນີ 20 03 2024 by ພະແນກລະບົບປະຕູຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສູນບໍລິຫານລັດດິຈິຕອນ